Open Water Diver - Základný kurz potápania

Základný kurz potápania je prvým kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia medzinárodne platný potápačský certifikát PADI, NAUI alebo SDI, ktorý ich oprávnuje potápať sa na celom svete a otvára im dvere potápačských základní.

Umožní im požiciavať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné flaše na plniacich staniciach. Spolu s ďalšími potápačmi sa potom môžu zúčastňovať aj náročnejších ponorov určených len pre certifikovaných potápačov.

Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na všetky bežné formy rekreačného potápania. V teoretických a praktických lekciách sa študenti naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania.

V kapitolách z fyziky sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri potápaní, optike a akustike pod vodou. Praktická časť výcviku sa najskôr realizuje v bazéne a po osvojení si potrebných zručností precvičuje aj na otvorenej vode. Jej tažiskom je okrem zvládnutia základných potápačských zručností aj nácvik samozáchranných techník a riešenia krízových situácií.

Podmienky účasti

- vek min 10 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
- plavecká spôsobilosť
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania

- 7 teoretických lekcií
- 5 bazénových lekcií
- 4 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 36 hodín výuky

Cena kurzu 230,70 EUR (6 950 Sk) vrátane DPH

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- vstupné na bazén
- školné, inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v PADI, NAUI alebo v SDI
- c-card, nástenný diplom
- učebnica "ŠPP"
- pracovné CD študenta
- potápačský denník
- potápačské tabuľky